Sega CD → [G]

Name
Ground Zero Texas (Disc 1)
Ground Zero Texas (Disc 2)