Capcom Play System 2 » [J]

Game
Jyangokushi: Haoh no Saihai (Japan 990527)